แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ DLTV ของนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อโรงเรียนจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนต่อไป หรือ scan QR-CODE ด้านล่าง

sivarak

May 9, 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 และเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ** ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้าไปกรอกยืนยันสิทธิ์การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2563 ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนได้ที่ https://forms.gle/Y8Lupx3wngK4FSve6 // สามารถตรวจสอบรายชื่อการยืนยันสิทธิ์มอบตัวได้ที่ link ด้านล่าง กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2,3,5 และ 6 ในวันที่ 14-15 มิ.ย 2563(อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้ เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท […]

sivarak

May 3, 2020

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ และชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่

ทางโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปิดให้นักเรียนยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนยื่นความจำนงได้ที่ https://forms.gle/vZxGo9mTeRpLzsFM8– ** โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนต่อไป กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิ.ย 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้ เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท) ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 380 บาท […]

sivarak

April 29, 2020

ประชาสัมพันธ์ช่องสัญญาณ DLTV เพื่อการเรียนรู้ และช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล

1. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/home 2. ผ่านระบบทีวีดิจิตอล 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dltv.ac.th/schedules ที่มา: https://www.kruupdate.com/25953/

sivarak

April 22, 2020

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่2/2562

คำชี้แจงในการใช้งานระบบดูเกรดออนไลน์– กรอกรหัสนักเรียน 4 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องกรอก 0 ข้างหน้า) – กรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบดูเกรดออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูเกรด

sivarak

March 16, 2020