ติดต่อเรา

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
33 หมู่ 7 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 086-4786523
Email: admin@chaikasemwit.ac.th