แผนผังอาคารสถานที่

รายการประกอบแผนผังแสดงบริเวณอาคารสถานที่

 1. อาคารเรียน 1
 2. อาคารเรียน 2
 3. อาคารเรียน 3
 4. อาคารเรียน 4
 5. อาคารห้องคหกรรม
 6. โรงอาหาร
 7. หอประชุม
 8. ห้องสมุด
 9. หอพระ
 10. หอพักนักกีฬา
 1. สนามบาสเกตบอล
 2. สนามฟุตบอล
 3. ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
 4. ที่จอดรถยนต์
 5. ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
 6. ป้อมยาม
 7. ร้านสวัสดิการโรงเรียน
 8. ห้องน้ำ
 9. ศาลาพักผ่อนริมน้ำ
 10. ห้องกิจการนักเรียน
 11. ศาลาพักผ่อน