ทำเนียบบุคลากร

นายวัชรินทร์ บัวด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิสุทธ์ ใจยินดี
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุพรรณี ปัญจมหาคีรี
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นายวิสุทธ์ ใจยินดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางณัฐนรี แขวงโสภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนรินทรา เดชครอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอุมาวสี เสรีพรพงศ์

นายประจวบ บำรุงพงษ์
Ms. Ma Teresa Z Wenceslao
นางสาวสมฤทัย ทนทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกุลธิดา ศุขเนตร

นางสาวเมวิกา จารีมุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปฐมาวดี อินแพง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ร้อยตรีธิติวุฒิ สินสอน

นางสาวไอลดา อ่ำยิ้ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางณัฐนรี แขวงโสภา

นางสาวสุพรรณี ปัญจมหาคีรี

นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์

นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน

นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ

นายสิทธิพงศ์ เดิมชัย

นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเปรมรัศมี อ่างหิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจินตนา ธุระศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายพนม เกิดฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววรกนิษฐ์ ชุมวรฐายี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววิมล รอดสุภา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิสุทธิ์ ใจยินดี

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่

นางสาววราพร กำบัง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปนิดา อ้ำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ลูกจ้างประจำ

นายธวัช สละสำราญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายสมมาด เนื้อนิ่ม
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

นายอนุชา หาญสิงห์
ตำแหน่ง นักการ

น.ส.นิตยา สละสำราญ
ตำแหน่ง แม่บ้าน