ทำเนียบบุคลากร

นายวัชรินทร์ บัวด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

นายเอกราช ล้อแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

นายสิทธิพงศ์ เดิมชัย
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นางสาวสุพรรณี ปัญจมหาคีรี
หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ

นายวิสุทธ์ ใจยินดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน
รองหัวหน้ากลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุมาวสี เสรีพรพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์
นายประจวบ บำรุงพงษ์
Ms. Ma Teresa Z Wenceslao
นางสาวสมฤทัย ทนทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเมวิกา จารีมุข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกุลธิดา ศุขเนตร

นางสาวกุศิณี พิมพ์วงค์ษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปฐมาวดี อินแพง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ร้อยตรีธิติวุฒิ สินสอน

นางสาวไอลดา อ่ำยิ้ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุพรรณี ปัญจมหาคีรี

นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์

นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ

นายสิทธิพงศ์ เดิมชัย

นายธงชัย อ้อยหวาน

นางสาวอิงค์ตะวัน เขียวสง่า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเปรมรัศมี อ่างหิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายพนม เกิดฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววรกนิษฐ์ ชุมวรฐายี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววริศรา เต็มพร้อม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววิมล รอดสุภา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิสุทธิ์ ใจยินดี

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์

นายปรัชญา กาญจนประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่

นางสาววราพร กำบัง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปนิดา อ้ำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ลูกจ้างประจำ

นายธวัช สละสำราญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายสมมาด เนื้อนิ่ม
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

นายอนุชา หาญสิงห์
ตำแหน่ง นักการ

น.ส.นิตยา สละสำราญ
ตำแหน่ง แม่บ้าน