หน้าหลัก

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

“มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประกาศจากงานวิชาการ

ข่าวกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง