แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563) โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ วางแผนแนวทางนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป * หรือสแกน QR code เพื่อตอบแบบสำรวจได้ที่ ที่มา: http://chaikasemwit.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/25630327_160214_4996-1-1.pdf

sivarak

March 27, 2020

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โดยนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับสมัคร ให้เตรียมหลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่าย(ชุดนักเรียน 1.5 นิ้ว) จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน (บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักเรียน (บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ คะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) * ทั้งนี้นักเรียนสามารถพิมพ์ใบสมัคร เพื่อกรอกล่วงหน้าแล้วนำมาโรงเรียนพร้อมหลักฐานดังกล่าว(ข้อ 1-5) หรือสะดวกมากรอกใบสมัครที่โรงเรียนก็ได้ (สอบถามเพิ่มเติมที่ 086-4786523, 086-1146683)

sivarak

March 18, 2020

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่2/2562

คำชี้แจงในการใช้งานระบบดูเกรดออนไลน์– กรอกรหัสนักเรียน 4 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องกรอก 0 ข้างหน้า) – กรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบดูเกรดออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูเกรด

sivarak

March 16, 2020
1 2