แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ DLTV ของนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อโรงเรียนจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนต่อไป

หรือ scan QR-CODE ด้านล่าง