แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563) โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ วางแผนแนวทางนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป * หรือสแกน QR code เพื่อตอบแบบสำรวจได้ที่ ที่มา: http://chaikasemwit.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/25630327_160214_4996-1-1.pdf

sivarak

March 27, 2020

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่2/2562

คำชี้แจงในการใช้งานระบบดูเกรดออนไลน์– กรอกรหัสนักเรียน 4 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องกรอก 0 ข้างหน้า) – กรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบดูเกรดออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูเกรด

sivarak

March 16, 2020
1 2 3