ประมวลภาพค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 2565

โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมแห่งความพอเพียง กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ “ค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม” ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565