กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
และค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2566