รายชื่อนักเรียนที่สมัครในระดับชั้น ม.4 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กหญิงวรรณิกา ขวัญกลับโรงเรียนบ้านอ่างทอง
2เด็กหญิงโสภิตา บ่อแก้วโรงเรียนบ้านหนองมะค่า

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1นายธนกฤต สุวรรณ์โรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

– ไม่มีผู้สมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1นางสาวกันต์ฤทัย จันทร์วิเศษโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
2นางสาวมนัสนันท์ อ่อนแก้วโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กหญิงศศิวรรณ ปานประเสิร์ฐ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
2เด็กหญิงวราภรณ์ เปียชาติโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1