รายชื่อนักเรียนที่สมัครในระดับชั้น ม.1 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กหญิงกัญจนพร กระเเสงแก้วโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี1
2เด็กหญิงพรพิมล พุฒใหญ่โรงเรียนวัดหนองหอย
3เด็กชายบุลากร ฉิมพาลีโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี1
4เด็กหญิงกรรวี แสงมณีโรงเรียนวัดหนองหอย
5เด็กหญิงกรวรรณ แสงมณีโรงเรียนวัดหนองหอย

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กชายหริวงศ์ สันดุสิตโรงเรียนบ้านวังยาง
2เด็กหญิงปรมาภรณ์ พาหูถิตโรงเรียนวัดหนองหอย
3เด็กหญิงธนวรรณ เวนะโรงเรียนบ้านอ่างทอง
4เด็กหญิงสุธาสินี เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองระแวง
5เด็กหญิงศยามล รักดีโรงเรียนบ้านมรสวบ
6เด็กชายภูวิศ ทรงลักษณ์โรงเรียนบ้างอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กชายกิตติพล สินเสวกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
2เด็กชายชาคริต ขำพวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
3เด็กชายธีรชาติ โพธินิยมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
4เด็กชายธีรภัทร อยู่สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
5เด็กหญิงจิราวดี โชคลาภโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
6เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ปลื้มใจโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
7เด็กหญิงณิชานันท์ พรหมสีทัศโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปักษาโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
2เด็กชายทีปกร บูลย์พิชัยโรงเรียนบ้านอ่างทอง
3เด็กชายตันติกรณ์ เล้าเจริญโรงเรียนสหมิตรวิทยาคม
4เด็กหญิงมนัสนันท์ หินศรีบ้านหนองระแวง
5เด็กหญิงกัญพัชร์ เพื่อมเสมโรงเรียนบ้านหนองมะค่า

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลสถานศึกษาเดิม
1เด็กหญิงภัทรศยา ภิรมย์สด โรงเรียนบ้านอ่างทอง