กำหนดเชิญผู้ปกครองมาลงนามเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน

วันที่ 22 ก.ย. 64 นี้ โรงเรียนกำหนดเชิญผู้ปกครองมาลงนามเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน โดยกำหนดจุดนัดหมาย 3 จุด และนัดหมายตามเวลาในตารางที่แนบมานี้

  1. เบื้องต้นขอให้ผู้ปกครองตรวจดูจากตารางว่าโรงเรียนนัดหมายกลุ่มของท่านเวลาเท่าใด และสถานที่ใด ขอให้มาตามเวลาที่กำหนดเพื่อลดความแออัด
  2. ผู้ปกครองที่มาลงนาม ขอให้เป็นผู้ปกครองตัวจริงเท่านั้น
  3. ให้ผู้ปกครองศึกษาเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมกันนี้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง และเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมเพื่อใช้เวลาให้น้อยที่สุด
  4. ขอให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด
    – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นำปากกาส่วนตัวมาเองทุกคน วัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดินทางกลับทันที
    – หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกตามเวลาที่กำหนดขอให้นัดหมายกับครูที่ปรึกษาก่อน ซึ่งการลงนามนี้โรงเรียนต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อนำข้อมูลให้สาธารณสุขวางแผนการฉีดวัคซีนต่อไป
กำหนดการ