สถิติการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

สถิติการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และม.4
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)