ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 มี 2 ช่องทางการรับสมัครดังนี้


1)รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
✍️ เอกสารประกอบการสมัครให้นำมาวันมอบตัว

2) รับสมัคร ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2564
✍️ หลักฐานการสมัครเรียน

 1. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน, บิดา, มารดา,ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 6. สำเนาเกียรติบัตรผลงาน (กรณียื่นความประสงค์ขอรับทุนความสามารถพิเศษ)
 7. กรณีไม่มีหลักฐานบิดา มารดา ให้ใช้ใบสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัคร
  • นักเรียนเลือกสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น
  • สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการพิมพ์ใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลมาก่อน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 • รายงานตัว/มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2564
 • รายงานตัว/มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 พ.ค. 2564
 • ประกาศผลห้องเรียน วันที่ 9 พ.ค. 2564