MOE SAFETY CENTER

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกําลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ทั้งนี้เด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครองประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทางดังนี้

  • Application MOE Safety Center,
  • www.MOESafetyCenter.com
  • LINE @MOESafetyCenter
  • Call center 0-2126-6565

การเข้าใช้งานระบบ

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริหารสถานศึกษาปลอกภัย

วีดีโอแนะนำการใช้งาน MOE SAFETY CENTER