ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 มี 2 ช่องทางการรับสมัครดังนี้ 1)รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ✍️ เอกสารประกอบการสมัครให้นำมาวันมอบตัว 2) รับสมัคร ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2564✍️ หลักฐานการสมัครเรียน รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน, บิดา, มารดา,ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) […]

sivarak

March 5, 2021

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้าย ในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ (1,800 บาท) ดังนี้ เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท) ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 380 บาท ชุดพละ ม.ต้นสีชมพู/ ม.ปลายสีม่วง (ทางโรงเรียนแจกฟรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4) ค่าเสื้อกีฬาสี จำนวน 200 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 095-2538442 […]

sivarak

June 9, 2020

แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ DLTV ของนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อโรงเรียนจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนต่อไป หรือ scan QR-CODE ด้านล่าง

sivarak

May 9, 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 และเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ** ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้าไปกรอกยืนยันสิทธิ์การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2563 ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนได้ที่ https://forms.gle/Y8Lupx3wngK4FSve6 // สามารถตรวจสอบรายชื่อการยืนยันสิทธิ์มอบตัวได้ที่ link ด้านล่าง กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2,3,5 และ 6 ในวันที่ 14-15 มิ.ย 2563(อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้ เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท […]

sivarak

May 3, 2020

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ และชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่

ทางโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปิดให้นักเรียนยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนยื่นความจำนงได้ที่ https://forms.gle/vZxGo9mTeRpLzsFM8– ** โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนต่อไป กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิ.ย 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้ เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท) ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 380 บาท […]

sivarak

April 29, 2020

ประชาสัมพันธ์ช่องสัญญาณ DLTV เพื่อการเรียนรู้ และช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล

1. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/home 2. ผ่านระบบทีวีดิจิตอล 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dltv.ac.th/schedules ที่มา: https://www.kruupdate.com/25953/

sivarak

April 22, 2020

เปิดยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

ทางโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปิดให้นักเรียนยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนยื่นความจำนงได้ที่ https://forms.gle/vZxGo9mTeRpLzsFM8– ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครออนไลน์อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน และนำหลักฐานการสมัครมาในวันที่โรงเรียนประกาศต่อไป *** หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครที่โรงเรียนแล้ว ไม่ต้องกรอกสมัครออนไลน์ซ้ำ

sivarak

April 14, 2020

แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563) โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ วางแผนแนวทางนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป * หรือสแกน QR code เพื่อตอบแบบสำรวจได้ที่ ที่มา: http://chaikasemwit.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/25630327_160214_4996-1-1.pdf

sivarak

March 27, 2020

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่2/2562

คำชี้แจงในการใช้งานระบบดูเกรดออนไลน์– กรอกรหัสนักเรียน 4 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องกรอก 0 ข้างหน้า) – กรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบดูเกรดออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูเกรด

sivarak

March 16, 2020
1 2