กำหนดเชิญผู้ปกครองมาลงนามเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน

วันที่ 22 ก.ย. 64 นี้ โรงเรียนกำหนดเชิญผู้ปกครองมาลงนามเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน โดยกำหนดจุดนัดหมาย 3 จุด และนัดหมายตามเวลาในตารางที่แนบมานี้ เบื้องต้นขอให้ผู้ปกครองตรวจดูจากตารางว่าโรงเรียนนัดหมายกลุ่มของท่านเวลาเท่าใด และสถานที่ใด ขอให้มาตามเวลาที่กำหนดเพื่อลดความแออัด ผู้ปกครองที่มาลงนาม ขอให้เป็นผู้ปกครองตัวจริงเท่านั้น ให้ผู้ปกครองศึกษาเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมกันนี้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง และเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมเพื่อใช้เวลาให้น้อยที่สุด ขอให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นำปากกาส่วนตัวมาเองทุกคน วัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดินทางกลับทันที– หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกตามเวลาที่กำหนดขอให้นัดหมายกับครูที่ปรึกษาก่อน ซึ่งการลงนามนี้โรงเรียนต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อนำข้อมูลให้สาธารณสุขวางแผนการฉีดวัคซีนต่อไป

sivarak

September 21, 2021

การอบรมทางไกลโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การอบรมทางไกลโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

sivarak

August 9, 2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

sivarak

July 24, 2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ** ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้าไปกรอกยืนยันสิทธิ์การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ภายในวันที่ 4 พ.ค. 2564 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 พ.ค. 2564 กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในวันที่ 6 พ.ค. 2564 (อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้ เงินบริจาคค่าจ้างบุคลากร(ครูต่างชาติ) จำนวน 550 บาท เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท ตลอดชีพ 520 บาท) ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท […]

Chalermsak Lapsongpon

April 30, 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 มี 2 ช่องทางการรับสมัครดังนี้ 1)รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ✍️ เอกสารประกอบการสมัครให้นำมาวันมอบตัว 2) รับสมัคร ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2564✍️ หลักฐานการสมัครเรียน รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน, บิดา, มารดา,ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) […]

sivarak

March 5, 2021
1 2 3