การนำเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ โครงการ NSC2023

โรงเรียนชัยเกษมวิทยาเข้าร่วมนำเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 – NSC2023 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ภูมิภาคภาคตะวันตก โดยจัดแสดงผลงานที่ห้อง 4111 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 โครงงานประกอบด้วย

 1. เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ สมาชิกประกอบด้วย
  1. นายภูรินทร์ อินทราพงษ์
  2. นายชนชล ยศบุญเรือง
  3. นางสาวตรีมูรติ เผือกสม
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางณัฐนรี แขวงโสภา
 2. เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 3 IN 1 สมาชิกประกอบด้วย
  1. นายธนภัทร มานอก
  2. นายจิรายุ ดวงภุมเรศ
  3. นายคฑาวุธ งามขำ
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน

ผลการแข่งขันในรอบนี้ทั้งสองโครงงานได้การคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน

20230401_NSC2023_SecondRound_West