กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โดยมี นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือและนำไปสู่การความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

พร้อมกันนี้โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนเจียระไนยเพชร ม.1 และ ม.4 ดูผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม ตอน ป.6/ม.3 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป และเป็นนักเรียนที่สมัครเรียนช่วงเปิดรับสมัครรอบทั่วไป

2. ทุนเพชรชัยเกษม ม.2/3/5/6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

3. ทุนรักสถาบัน นักเรียนชั้นม.3 เดิม (เรียนที่โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน) และศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ที่โรงเรียนชัยเกษมวิทยา