ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

** ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้าไปกรอกยืนยันสิทธิ์การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่
ภายในวันที่ 4 พ.ค. 2564


 • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 พ.ค. 2564
 • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในวันที่ 6 พ.ค. 2564
  (อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้

 1. เงินบริจาคค่าจ้างบุคลากร(ครูต่างชาติ) จำนวน 550 บาท
 2. เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท
 3. เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท ตลอดชีพ 520 บาท)
 4. ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท (ทางโรงเรียนแจกฟรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4)
 5. ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 400 บาท
 6. ชุดพละ ม.ต้นสีชมพู/ ม.ปลายสีม่วง จำนวน 400 บาท
 7. ค่าเสื้อกีฬาสี จำนวน 200 บาท

** ให้ชำระเงินในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 063-5160474, 084-2560761