ดูข้อมูลสภาพอากาศ จากสถานีอุตุน้อย “โรงเรียนชัยเกษมวิทยา”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อแนะนำวิธีการประกอบสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและสามารถนำสถานีไปติดตั้งที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสมได้สำเร็จ เรียนรู้การเขียนโค้ด และใช้งานเว็ปอุตุน้อย จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย)
พื้นฐาน ด้วยบอร์ด KidBright (Online) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งข้อมูลแสงและอุณหภูมิขึ้นเว็ปอุตุน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 45 วัน (shorturl.at/aqrAU)

ซึ่งทางโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศ อุตุน้อย พร้อมทดลองเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูข้อมูลสภาพอากาศให้กับคณะครูและผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงดูข้อมูล Real time จากสถานีวัดอากาศ

ส่วนประกอบของสถานีวัดอากาศอุตุน้อย

ภาพประกอบจาก https://www.kid-bright.org/

ซึ่งเราสามารถเข้าดูข้อมูลจากสถานีได้ทั้งหมด 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ค่าอุณหภูมิ 2) ค่าสภาพแสง(เป็น %)
3) ค่าความเร็วลม 4) ความชื้นในอากาศ 5) ปริมาณน้ำฝน
โดยมีการเก็บข้อมูลจากสถานีขึ้นไปยังระบบทุกๆ 20 นาที

เราสามารถเข้าดูข้อมูลได้ผ่าน https://watch.kid-bright.org/

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ https://watch.kid-bright.org/
สามารถดูสภาพอากาศเฉลี่ย ย้อนหลังได้ 7 วัน

เพื่อความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์ เราสามารถเพิ่มเว็บ UtuNoi WATCH บนมือถือ โดยเปิดการเข้าถึงตำแหน่งบนโทรศัพท์มือถือตามและสร้าง icon แอพอุตุน้อยบนหน้าจอตามขั้นตอนดังนี้

1. ใช้โปรแกรม Web browser ไปที่ https://watch.kid-bright.org/ แล้วคลิกจุด 3 จุด ด้านบน


2. จะปรากฎเมนูดังรูป จากนั้นให้เลือก ADD to Home Screen


3. Icon อุตุน้อยจะปรากฏบนหน้าจอ

** หมายเหตุ หากไม่ได้อยู่ในบริเวณโรงเรียนสามารถค้นหาสถานีอุตุน้อย โดยพิมพ์ “ชัยเกษมวิทยา_2” ดังภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kid-bright.org/kidbright/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b8/