ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยาเป็นประธานในพิธี พบผู้ปกครองชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แจ้งรายละเอียดแนวปฏิบัติตนของนักเรียนภายในรั้วโรงเรียน จากนั้นให้ผู้ปกครองและนักเรียนพบครูที่ปรึกษาเพื่อชี้แจงคะแนนผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยเกษมวิทยา