ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา

เอกสารแนบ

เลขที่-1