พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

บรรยากาศพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้รับรางวัล ยิงปืนได้ระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 คน ดังนี้
ชาย นศท.ฉัตรอธิป หอมจันทร์โต ชั้นปีที่ 2
หญิง นศท.หญิง แสงแข ซื่อสัตย์ ชั้นปีที่ 2