บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองทุกคน ด้วยความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลชัยเกษมและคณะครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โดย นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้กล่าวทักทายนักเรียนพร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว

ดูรายรูปภาพเพิ่มเติมที่ https://web.facebook.com/PRChaikasem