แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563)

โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ วางแผนแนวทางนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป

* หรือสแกน QR code เพื่อตอบแบบสำรวจได้ที่

ที่มา: http://chaikasemwit.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/25630327_160214_4996-1-1.pdf