กลุ่มบริหารวิชาการ

รายชื่อนักเรียนเพื่อมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อจาก link ด้านล่าง โดยให้ดำเนินการดังนี้


นักเรียนที่จบหลักสูตร ให้มารับ ปพ.1 และ ปพ.2 ฉบับจริง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศจบ65

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565 (update 27 ธ.ค. 2565)

โปรแกรมกรอกคะแนนกลางภาค 2/2565 (update 28 ธ.ค. 2565)

ไฟล์รายชื่อ สำหรับกรอกในโปรแกรมกรอกคะแนนกลางภาค 2/2565

เกี่ยวกับแผนการสอน

เกี่ยวกับแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริม