แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน และแบบประเมิน SAR

1. สรุปผู้รับผิดชอบและ link ประเมินรายแยกตามหัวข้อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvNZBDTbLa2QD-U9eeZPMnh4jd5CAG8p16uUuhO2eMY/edit?usp=sharing

2. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SAR)
https://forms.gle/HLZH8VbZ9oQHQiXX8