รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ร่วมยินดีกับครูณัฐนรี แขวงโสภา ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการยกย่องจากสสวท. ให้เป็นครูผู้สอนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไป