ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

วิธีการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://grade.chaikasemwit.ac.th/
  2. กรอกข้อมูล
    – USERNAME เป็นรหัสประจำตัวนักเรียน
    – PASSWORD เป็นรหัสประจำตัวประชาชน