เปิดยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

ทางโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปิดให้นักเรียนยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

  • ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนยื่นความจำนงได้ที่ https://forms.gle/vZxGo9mTeRpLzsFM8
  • ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครออนไลน์อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน และนำหลักฐานการสมัครมาในวันที่โรงเรียนประกาศต่อไป

    *** หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครที่โรงเรียนแล้ว ไม่ต้องกรอกสมัครออนไลน์ซ้ำ