เกี่ยวกับโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี

ปณิธานของโรงเรียน

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรมน้ำใจ ปลอดภัยจากสารเสพติด

สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ม่วง

ชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน ความร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์และมีความสุข
ม่วง หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม และยึดมั่นในคุณธรรม
อักษรย่อ ช.ษ.

สัญลักษณ์โรงเรียน

  • อาร์มรูปชัยชนะ หมายถึง ชื่อตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • พ.ศ. 2535 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
  • โคมไฟพร้อมรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาและวัฒนธรรม
  • ช่อมะพร้าว หมายถึง อาชีพหลักของชาวตำบลชัยเกษมคือการทำสวนมะพร้าว จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังสัญลักษณ์ช่อมะพร้าว 12 ช่อ