ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนประจำาตำบล ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่หลักกิโลเมตร 378 ด้านซ้ายมือของถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
สภาพชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดกลาง ที่เกิดจากการรวมตัวของชุมชนชนบทเล็ก ๆ หลาย ๆ ชุมชน และกระจายตัวรายรอบโรงเรียนแบบห่าง ๆ ไม่หนาแน่น มีชุมชนที่ อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่

 • ชุมชนสี่แยกบ้านหนองหอย ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน ชุมชนบ้าน
 • หนองหญ้าปล้อง อยู่ทางทิศใต้
 • ด้านหน้าของโรงเรียนเป็นทิศตะวันตกและอยู่ติดกับถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการคมนาคมของภาคใต้
 • ด้านหลังของโรงเรียนอยู่ติดกับภูเขาสูงทางทิศตะวันออก

มีประชากรประมาณ 350 – 420 คน อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรกรรม เช่น การทำสวนมะพร้าว ไร่สับปะรด สวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทำงานทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีรายได้โดยเฉลี่ย 96,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี และมีจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีลอยกระทง ส่วนงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันดี คือพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ซึ่งสร้างเป็นเจดีย์เก้ายอด ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในตัวพระมหาธาตุเจดีย์ ฯ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพวาดพุทธศิลป์ที่วิจิตรงดงาม

เกี่ยวกับพุทธประวัติ ประเพณีและการละเล่นต่าง ๆ ของไทย และวัดอ่างสุวรรณ (วัดหนองหอย) ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโบสถ์ของวัดสร้างมาจากไม้ตาลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 70 -100 ปี เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และใช้ต้นตาลไปกว่า 10,000 ต้น รอบ ๆ โบสถ์รวมถึงด้านหน้า ใช้ไม้ตาลแกะสลักลวดลาย ตกแต่งสวยงาม พื้นไม้ในอุโบสถก็เป็นไม้ตาล ที่ให้ลายเส้นสวยงามในตัว

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 บนพื้นที่ไหล่เขาสลับที่ลุ่ม ประมาณ 38 ไร่ มีกำนันมนต์ชัย ผอูนรัตน์ และชาวบ้านในตำบลชัยเกษม ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานเพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ โดยได้ดำเนินการในลักษณะโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนทับสะแกวิทยา มีคณะครูจากโรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นผู้บุกเบิกการสอนและนายอนุ ธีรานุวรรตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา และขนานนามให้ว่า“โรงเรียนชัยเกษมวิทยา”

ที่ตั้งโรงเรียน

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( กิโลเมตรที่ 378 กรุงเทพฯ – ชุมพร )
ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลบุคลากร

มีข้าราชการครูทั้งหมด  29  คน  เป็นผู้บริหาร จำนวน  1  คน คือ ผู้อำนวยการ(หญิง) 1  คน และ มีครูชาย จำนวน  10  คน   และครูหญิง จำนวน  19  คน   มีลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน  มีลูกจ้างชั่วคราว  6   คน  จำแนกเป็น  ครูจ้างสอน  2  คน  ,  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  ,  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  1  คน  ,  นักการภารโรง  1  คน , แม่บ้าน 1 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  390  คน  เปิดสอนระดับชั้นละ  3  ห้องเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2563)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

 1. นายอนุ ธีรานุวรรตน์ เริ่มก่อตั้งโรงเรียน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
 2. นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 – มกราคม พ.ศ. 2546
 3. นางนวลใย นิลบรรพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 – ธันวาคม พ.ศ. 2551
 4. นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ธันวาคม พ.ศ. 2551 – ธันวาคม พ.ศ. 2557
 5. นางโสภา ชวนวัน ธันวาคม พ.ศ. 2557 – ตุลาคม 2559
 6. นายสุชาติ  หูทิพย์  ธันวาคม พ.ศ. 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2563
 7. นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค     มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ

 1. นางจารี เชื้อชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546
 2. นางสาวอารีย์ วรวงษ์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2558
  หมายเหตุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ไม่มีรองผู้อำนวยการ แต่ได้แต่งตั้งให้
  นางวิมลพรรณ รักทอง ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ