นโยบายและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและมีทักษะการเรียนรู้ตามการศึกษาในศตวรรษ
  ที่ 21
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนในยุค THAILAND 4.0
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา
 7. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด                                                
 2. ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์    มีค่านิยมหลัก  12  ประการ    มีจิตสาธารณะ และมีวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา
 3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  และการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และปลอดสารเสพติด
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น Active Learninประยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
 6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 7. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   มีแหล่งเรียนรู้  มีเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการใช้งาน
 8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA
 9. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของนักเรียน (Character)

“ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

“ สิ่งแวดล้อมดี  มีคุณธรรม ”  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก ดังนี้

 1. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับ ติดตาม สรุปผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีสุนทรียภาพ และสร้างจิตสำนึก ในความเป็นชาติไทยตามแนววิถีพุทธ และศาสตร์พระราชา 
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งด้านความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  
 2. ความสามารถในการคิด   
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต     
 3. มีวินัย     
 4. ใฝ่เรียนรู้     
 5. อยู่อย่างพอเพียง    
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน     
 7. รักความเป็นไทย      
 8. มีจิตสาธารณะ