ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและมีทักษะการเรียนรู้ตามการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนใน
  ยุค THAILAND 4.0
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา
 7. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด                                               
 2. ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีค่านิยมหลัก  12  ประการ 
  มีจิตสาธารณะ และมีวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา
 3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  และการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
 4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และปลอดสารเสพติด
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning ประยุกต์
  ใช้ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
 6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 7. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  มีแหล่งเรียนรู้  มีเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการใช้งาน
 8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA
 9. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 • อัตลักษณ์ของนักเรียน   “ รับผิดชอบ  จิตอาสา  พอเพียง ”
 • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ สิ่งแวดล้อมดี    มีคุณธรรม ”