ลูกจ้างประจำ/เจ้าหน้าที่

นายธวัช สละสำราญ
ลูกจ้างประจำ/พนักงานขับรถ

นางสาวอัญชัญ เปี่ยมสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปณิดา อ่ำยิ้ม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด