นายสุชาติ หูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเก
ษมวิทยา