วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะลูกเสือโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยมี นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธี ผู้กำกับและลูกเสือได้ร่วมกันเดินสวนสนาม กล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติด" โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด การมอบรางวัลผลงานวาดภาพต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน การมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่นักกีฬาฟุตซอลและนักกีฬาวอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่าง โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และ โรงเรียนบ้านมรสวบ

นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา และ นายพนม เกิดฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรม "กีฬาต่อต้านยาเสพติด" ซึ่งประกอบด้วยกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น-ปลาย และ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน 2561

นางสาววิมล รอดสุกา และ นางณัฐนรี แขวงโสภา ครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำโครงงานคุณธรรม และเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดทำโครงงานคุณธรรม พร้อมกับนำเสนอให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ได้รับทราบโครงงานดังกล่าวด้วย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ครอบครัวอุปถัมภ์ จากกาชาด ได้นำทุนการศึกษามามอบให้แก่ เด็กหญิงทรายขวัญ สัตตารัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โดยมี นางสาวนรินทรา เดชครอบ ครูแนะแนว ช่วยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา คณะครู และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และความรัก ความเมตตาที่ครูมีให้ต่อศิษย์ทุกคน โดยกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีพิธีไหว้ครู ประกวดพานไหว้ครูแล้ว ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนที่มีความประพฤติดี ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทน ศิษย์เก่าโรงเรียนทับสะแกวิทยา รุ่นท 27 และคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 รูป

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นำโดย นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา และคณะครู ได้ดำเนินการจัดค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียนใหม่ทุกคน

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย ผอูนรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูปฐมาวดี อินแพง ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณครูเมวิกา จารีมุข, ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี โอบอ้อม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมกันนี้ นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาต่อที่โรงเรียนชัยเกษมวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ การมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูให้การต้อนรับผูปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี และ คุณครูวิสุทธิ์ ใจยินดี ได้แนะนำนักเรียนในเรื่องของการแต่งกายและการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมภายในรั้วโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมาสมัครเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีคณะครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยาอำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน "คืนสู่วันวาน ชมพู-ม่วง" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได้กลับมาพบปะสังสรรค์และร่วมรำลึกวันวานร่วมกัน

วันที่ 10 มีนาคม 2561 นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 26 กุมภาพันธ์

นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานกิน ดม ชมวิว 2.ฐานกู้ระเบิด 3.ฐานไข่มหาภัย 4.ฐานล้วงลับตับแตก 5.ฐานอิ่มจัง ตังค์อยู่ครบ 6.ฐานบอกทางพิชืตจุดหมาย และกลับมาประกอบอาหารภาคสนามเพื่อเป็นอาหารในมื้อกลางวันด้วย

นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยเกษม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้คณะครูและนักเรียนได้สนุกสนานร่วมกัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน และการจับของขวัญ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมวันครอบครัวชัยเกษม สุขสันต์ สุขขี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  โดยคุณครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ , คุณครูปฐมาวดี  อินแพง , คุณครูศิระ บุญญานุรักษ์ และคุณครูสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์  นำนักเรียนตัวแทนการแสดงรำรากไทยโชว์แอโรบิคแดนซ์  และการแสดงตลก  ร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที  เนื่องในงานประจำปีวัดดงไม้งาม  ระหว่างวันที่  18-19  ธันวาคม 
2560  ณ วัดดงไม้งาม  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

   

นายสุชาติ  หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษา จำนวน  150,000 บาท จาก คุณครูนิพัทธา  ธนโภคาสุข  ครูดีศรีแผ่นดิน  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2560

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  โดยนายสุชาติ  หูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรมชัยเกษมวิชาการ  ปีการศึกษา  2560  ในวันที่  14  ธันวาคม  2560 และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จัดโครงการช้างเผือกวิชาการ  เนื่องในกิจกรรมชัยเกษมวิชาการ  ปีการศึกษา  2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  ร่วมแข่งขันชิงทุนการศึกษา  จากการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในวันที่  8  ธันวาคม  2560  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

นายสุชาติ  หูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะข้าราชการครู ลูกจ้างและนักเรียน  ร่วมกิจกรรมทำบุญ       ตักบาตรอาหารแห้ง  เนื่องในวันชาติไทย วันที่  5  ธันวาคม  2560  ณ หอประชุมเพชรชัยเกษม  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

นายสุชาติ  หูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้กำกับลูกเสือ  พร้อมลูกเสือ-เนตรานารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันวชิราวุธ  วันที่  25  พฤศจิกายน  2560  ณ หอประชุมเพชรชัยเกษม  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา