ข้อมูลด้านอาคารสถานที่โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

ป้ายโรงเรียน
อาคาร 1
อาคาร2
อาคาร3
อาคาร4
หอประชุม
พระพุทธชัยเกษมมหามงคล
ศาลประจำโรงเรียน
อาคารพยาบาล

ห้องสมุด

บ้านพักครู
โรงอาหาร
หอพักนักเรียน
บรรยากาศรอบโรงเรียน
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แปลงเกษตร
สนามกีฬา
บรรยากาศรอบโรงเรียน