ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและมีทักษะการเรียนรู้ตามการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนใน
  ยุค THAILAND 4.0
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา
 7. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
  2. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีค่านิยมหลัก 12 ประการ มีจิตสาธารณะ
   และมีวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา